Chuyển tới nội dung

Đề tài nghiên cứu

Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý tại Việt Nam

Để có cơ sở xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cung cấp dịch vụ tâm lý trị liệu tại Việt Nam, hướng tới việc mở mã nghề trị liệu tâm lý, Bộ Y tế triển khai nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực cung cấp dịch vụ tâm lý trị liệu, cả hệ thống công lập và ngoài công lập.