Chuyển tới nội dung

Đăng ký Hội viên

Trở thành hội viên của Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam ngay hôm nay với những bước đăng ký đơn giản.

Trở thành Hội viên

Tiêu chuẩn hội viên chính thức

– Các tổ chức Việt Nam có giấy phép (hoặc giấy đăng ký) do các cơ quan có thẩm quyền cấp đang hoạt động trong lĩnh vực tâm lý lâm sàng, tâm lý trị liệu, giáo dục đặc biệt.

– Các công dân từ 18 tuổi trở lên đủ năng lực hành vi trước pháp luật và đang hoạt động trong lĩnh vực tâm lý lâm sàng, tâm lý trị liệu, giáo dục đặc biệt.

Các hạng hội viên

Các tổ chức pháp nhân, các công dân Việt Nam hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, ứng dụng, giáo dục, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực có liên quan đến tâm lý lâm sàng, tâm lý trị liệu, tham vấn tâm lý, công tác xã hội lâm sàng, giáo dục đặc biệt có đủ tiêu chuẩn quy định tại “Tiêu chuẩn hội viên chính thức”, tán thành Điều lệ Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam, tự nguyện gia nhập Hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hội.

Các cá nhân, tổ chức Việt Nam đang hoạt động, sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của Hội, tán thành Điều lệ Hội, có thể được Ban thường vụ Hội xem xét, công nhận là hội viên liên kết. 

Các công dân, tổ chức Việt Nam có uy tín, có đóng góp cho sự phát triển của Hội nhưng không có điều kiện trực tiếp tham gia hoạt động Hội với tư cách là hội viên chính thức, nếu tán thành Điều lệ Hội đều có thể được Ban thường vụ Hội Tâm lý Trị liệu Việt Nam công nhận là hội viên danh dự. 

1. Được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật

2. Được cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội, được kiến nghị, đề xuất ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội

5. Được giới thiệu Hội viên mới.

6. Được khen thưởng theo quy định của Hội.

7. Được cấp thể Hội viên.

8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là Hội viên.

9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ nhu hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra Hội.

Cảm ơn!

Đơn đăng ký của bạn đã được tiếp nhận!

Chúng tôi sẽ xét duyệt và liên hệ bạn qua email hoặc điện thoại trong thời gian tới…